1.190.000  / kg
1.090.000  / kg
990.000  / kg
690.000  / kg
Hết hàng
1.400.000  / kg

Hải sản tiện lợi

Mực khô loại 1 (size 12-14 con/kg)

1.250.000  / kg

Hải sản tiện lợi

Tôm thẻ khô size vừa

750.000  / kg

Hải sản tiện lợi

Mực Tẩm Gia Vị (Loại ngon)

870.000  / kg